USTROJSTVO

PREDSJEDNIK:

Ivan Vujec, prof.

DOPREDSJEDNICI:

1. Ljubomir Benjak
2. Ivica Fluks

ÄŒLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Helena Dretar-Karić
2. Alica Gotal
3. Martina Gradečak
4. Alen Ilić
5. Katarina Jurinjak
6. Željko Habunek
7. Veronika Mikić
8. Krunoslav Pavlinec
9. Renata Pocedulić
10.Bisera Pop

ÄŒLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Jasmina  Hofer
2. Jozo  Orlović
3. Nada  Igrec

ÄŒLANOVI STEGOVNE KOMISIJE:

1. Boris  Ratković
2. Juraj  Danjko
3. Tomislav  Novosel

U crkvi

Svečanost

Susret Ivanec

Stolni tenis

Å ahisti

P1010097

Na korzu

Ministrica

Međunarodni dan invalida

Korzo

Druženje na Dravi

Druženje Drava

Dom umirovljenika Varazdin Medium

Dan policije

Bend

DDICDP Varaždin je najbrojnija udruga OSI na području Varaždinske županije (902 člana) i pruža različite oblike potpore za njihov kvalitetniji i sadržajniji život, a bitno utječe i na senzibilizaciju javnosti za potrebe i probleme OSI te njihovo bolje uključivanje u zajednicu. Aktivnosti koje Udruga organizira za članove planirane su tako da u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju na potrebe samih korisnika  (opsežno istraživanje 2013. godine u sklopu EU projekta "Koristi svoja prava!", uzorak od 345 OSI). UspjeÅ¡nost potvrÄ‘uje odaziv, posebice uključivanje mladih, dosad neaktivnih članova. Tako se u posljednjih dvije godine u rad Udruge uključilo 10 mladih osoba s invaliditetom, dotad neaktivnih u zajednici čime je Udruga ojačala svoje kapacitete iskoristivÅ¡i dotad neiskoriÅ¡tene potencijale ovih mladih osoba. Neke od aktivnosti utječu na povećanje znanja i sposobnosti OSI (razvijanje socijalnih vjeÅ¡tina, samoprezentacije i samopoÅ¡tovanja, pisanje životopisa, rad na računalu, razmjena iskustava, vjeÅ¡tina samostalnog življenja, asertivnosti i adekvatnom načinu ostvarivanja svojih prava), a većina pozitivno utječe na njihovo samopouzdanje i stvaranje pozitivne slike o sebi čime su ohrabreni za uključivanje na tržiÅ¡te rada, ali i veće sudjelovanje u ostalim aktivnostima zajednice. Aktivnosti su usmjerene sprečavanju nepotrebne i neželjene institucionalizacije, osobito OSI iz rizičnih skupina (stariji ili bolesni roditelji, samci i slično). Kako na području Županije nema drugih oblika izvaninstitucionalne skrbi za osobe s tjelesnim invaliditetom, aktivnosti koje se ostvaruju kroz projekte/programe važne su i prepoznatljive u lokalnoj zajednici, osobito zbog toga jer se neke od njih provode kontiruirano dugi niz godina (npr. OA). Tako se u posljednjih godinu dana broj korisnika usluge osobne asistencije povećao sa 7 na 19, a to je povećanje bilo pozitivno popraćeno u lokalnim medijima i promovirano od strane županijskih dužnosnika. Broj volontera se takoÄ‘er povećava te se u posljednje dvije godine u rad Udruge uključilo 5 mlaÄ‘ih osoba koje svaki tjedan volontiraju u Udruzi, ali i na terenu s članovima. Stoga se godiÅ¡nje, prosječno za dvadesetak osoba, povećava broj članova koji koriste usluge dostupne u Udruzi. Svakodnevnim kontaktom s članovima prikupljaju se potrebne informacije i povratne informacije o kvaliteti usluga i aktivnosti koje se provode te se one kontinuirano prilagoÄ‘avaju potrebama i željama korisnika. 

 PodrÅ¡ka lokalne vlasti te povremeno uključivanje dužnosnika Grada i Županije u aktivnosti projekata/programa, kao i medijska pokroviteljstva i praćenja doprinose prepoznatljivosti Udruge i njenih projekata/programa. UspjeÅ¡na je i suradnja s lokalnim medijima, posebice s VTV televizijom, Regionalnim tjednikom, portalom E-varazdin.hr koji objavljuju sve važne novosti i aktivnosti Å¡to se provode u Udruzi (ponajprije prezentacija novih projekata, programa). Ostvarivanjem aktivnosti iz projekata za velik  broj članova omogućeno je dobivanje informacija i savjeta koje ne mogu dobiti ni od kog drugog (dugogodiÅ¡nje iskustvo u radu sa i za osobe s invaliditetom tajnika Udruge).

Najveća dobrobit provoÄ‘enja programa "Å irenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Varaždinskoj županiji" i  koriÅ¡tenja usluga OA je samostalnost korisnika, neovisnost od obitelji te općenito kvalitetniji život jer mogu ostvarivati aktivnosti koje bi im uglavnom bile premalo dostupne ili nemoguće (npr. odlazak u grad, dizanje iz kreveta po vlastitoj želji). Posebice je korisno Å¡to su se ovog puta u koriÅ¡tenje usluge mogle uključiti i osobe s intelektualnim i mentalnim oÅ¡tećenjima (Å¡to do proÅ¡le godine nije bilo moguće), a svakodnevni kontakti s korisnicima i istraživanje provedeno tijekom 2013. na 345 osoba s invaliditetom u Varaždinskoj županiji pokazalo je da je prijeko potrebno uključiti i osobe s intelektualnim i mentalnim oÅ¡tećenjima. Naime, te osobe zahtijevaju 24 - satnu intenzivnu skrb, Å¡to obitelji i provode te im je 4 - satni odmor izuzetni značajan. ProvoÄ‘enje programa bitno doprinosi socijalizaciji i sprečavanju institucionalizacije OSI s najtežom vrstom invaliditeta i osoba s intelektualnim i mentalnim oÅ¡tećenjima. Upravo zbog usluga OA poboljÅ¡ana je i kvaliteta života obitelji korisnika (Å¡to je posebno važno za one u kojima su uglavnom stare i bolesne osobe). 

Najveća dobrobit provoÄ‘enja programa "Osiguravanje osobnih asistenata za OSI s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta" i  koriÅ¡tenja usluga OA je samostalnost korisnika, neovisnost od obitelji te općenito kvalitetniji život jer mogu ostvarivati aktivnosti koje bi im uglavnom bile premalo dostupne ili nemoguće. ProvoÄ‘enje programa bitno doprinosi socijalizaciji i sprečavanju institucionalizacije OSI s najtežom vrstom invaliditeta. Upravo zbog usluga OA poboljÅ¡ana je i kvaliteta života obitelji korisnika (Å¡to je posebno važno za one u kojima su uglavnom stare i bolesne osobe). 

Provedbom Programa „Svi smo mi jedno“ korisnicima je kvaliteta života porasla jer im usluge iz Programa nisu dosad bile dostupne, a pokazale su se kao prijeko potrebne za izjednačavanje mogućnosti članova udruge i njihovih obitelji. Obuhvaćene su osobe svih dobi s područja  Å½upanije, a osim članova, odnosno OSI, i roditelji djece s teÅ¡koćama imaju priliku povezati se s drugim roditeljima koji najbolje znaju s kakvim se sve problemima mogu susretati te temeljem vlastitog iskustva mogu pomagati, dijeliti savjete i davati i primati potrebnu pomoć i podrÅ¡ku. U Klub roditelja uključile su se osobe koje su spremne dio vremena izdvojiti za planiranje aktivnosti za svoju djecu i općenito za OSI, koje su spremne aktivno sudjelovati u radu udruge, u osvjeÅ¡tavanju graÄ‘ana i donositelja odluka o problemima i potencijalima OSI. 

Zahvaljujući Programu, dio korisnika je sudjelovao u provedbi projekata drugih srodnih udruga s područja županije te im je omogućeno da joÅ¡ viÅ¡e proÅ¡ire svoju socijalnu mrežu, smanje izoliranost i sudjeluju u aktivnom zagovaranju problema s kojima se susreću OSI, a kako je to bilo i medijski popraćeno, imale su prilike i davati izjave za lokalnu VTV televiziju Å¡to im je povećalo samopouzdanje i ojačalo mogućnosti za daljnje sudjelovanje u zagovaranju prava OSI. TakoÄ‘er, zahvaljujući dobroj suradnji s lokalnim medijima i VTV televizijom, objavljeno je nekoliko TV priloga čime je povećana vidljivost OSI i udruge na lokalnoj razini. NiÅ¡ta manje nije bitna činjenica da se provedbom Programa članovima omogućuje i poboljÅ¡anje, odnosno, održavanje zdravstvenog stanja kroz koriÅ¡tenje usluga Gradskih bazena Varaždin (plivanje i teretana), a češćim sudjelovanjem članova na tim aktivnostima omogućuje se graÄ‘anima da pobliže upoznaju OSI i da se time senzibilizira javnost, da se smanje predrasude i diskriminacija koja često proizlazi iz straha ili neznanja, odnosno nepoznavanja samih OSI i njihovih potencijala, problema i mogućnosti. 

Posebice je važna korist Programa za mlade OSI koje kroz Klub mladih imaju tjedne sastanke te postaju sve aktivnije u životu zajednice, raste im samopouzdanje, stvaraju se nova prijateljstva i nude mogućnosti za razmjenu savjeta i iskustava. TakoÄ‘er, zahvaljujući sportskim radionicama, dio mladih OSI 2014. godine dobili su priliku sudjelovati na Sportsko – rekreativnim igrama sportaÅ¡a s invaliditetom u Poreču te su osvojili zapažene rezultate koji su im poticaj na daljnje bavljenje sportom. Kako su igre bile i medijski popraćene, u javnosti je poboljÅ¡ana slika o sportaÅ¡ima s invaliditetom. 

Nadalje, zahvaljujući Projektu „Podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Varaždinskoj županiji“, pokriva se dio troÅ¡kova kombi vozila udruge te OSI koje dolaze iz ruralnih područja županije imaju priliku za ravnopravno sudjelovanje u zajednici čime im poboljÅ¡ana kvaliteta života, posebice imajući na umu da u manjim sredinama u županiji usluge za OSI nisu nimalo razvijene te im je dolazak u udrugu na tjednoj razini zapravo i jedini izlazak iz vlastitog doma i jedini kontakt koji ostvaruju izvan obitelji. 

ProvoÄ‘enjem Edukacije za jačanje kapaciteta udruge, čiji su sudionici su bili osobe koje su ključne za daljnji razvoj udruge, osnaženi su odnosi izmeÄ‘u sudionika, osvijeÅ¡tene su potrebe i problemi te mogući načini njihovog rjeÅ¡avanja s ciljem boljeg rada udruge. Kako su na Edukaciji sudjelovali zaposlenici, članovi Upravnog i Nadzornog odbora te članovi udruge, imali smo ravnopravnu zastupljenost svih ključnih čimbenika koji mogu pozitivno utjecati na daljnji napredak i modernizaciju udruge. 

Pružanjem pomoći u kući OSI s težim invaliditetom i onima u teÅ¡kim životnim okolnostima omogućava se bolja kvaliteta života, dostupna im je direktna pomoć te kvalitetnije provoÄ‘enje slobodnog vremena, a potiču se  motoričke, socijalne i psiholoÅ¡ke komponente pojedinca. Pokazalo se da je to iznimno potreban vid pomoći te da postoji veća potreba za tom vrstom usluga, stoga se za drugu godinu provedbe projekta osiguralo viÅ¡e osoba preko mjere Javni rad te viÅ¡e volontera kako bi se svim korisnicima kojima je to potrebno mogli koristiti tom pomoći. 

Organiziranjem različitih radionica prilagoÄ‘enih željama i potrebama korisnika postignut je razvoj potencijala OSI u skladu s njihovim mogućnostima i željama, a prezentiranjem njihovog rada putem web i Facebook stranice udruge i putem glasila „Korak života“ graÄ‘anima se omogućuje da dožive OSI na drugačiji način. Valja spomenuti da udruga provodi joÅ¡ nekoloko projekata, od kojih izdvajamo projekte koje financira Grad Varaždin, a usmjereni su podizanju kvalitete života OSI i njima se, uz ostalo, osiguravaju sredstva za prijevoz prilagoÄ‘enim kombi vozilom OSI  s najtežim invaliditetom te aktivnosti zapoÅ¡ljavanja putem javnih radova (u suradnji s HZZ-om) djelatnika za pomoć u kući i druge poslove.     

Copyright © DDICPiOTI Varaždin 2008.
Izrada web stranica - Valdez poslovne usluge